Etiäpäin, sanoi mummo lumessa

Kainuun ELY 2017

Uuden vuoden alussa on usein tapana ennustaa tulevan vuoden säätä. Kainuussa ”sääprofeetat” povaavat normaalilumista talvea ja lyhyitä pakkasjaksoja, keskimääräisiä kesäsäitä sekä varsin pitkiä syyskelejä ennen uuden talven tuloa. Mutta mitä onkaan näköpiirissä Kainuun elinkeinoelämän, ympäristön ja työllisyyden näkökulmasta?

Elinkeinot kasvua kohti

Talouskasvun elpyminen näkyy kainuulaisten yritysten ja myös kuluttajienkin luottamuksessa tulevaan. Erityisesti metalliteollisuuden tilauskantojen kasvu, raaka-aineiden hintakehitys ja alan investointien kasvu sekä rakentamisen elpyminen muun muassa keskussairaalainvestoinnin kautta vaikuttavat maakunnassa positiivisesti talous- ja työllisyyskehitykseen. Terrafame Oy:n kehityssuunnalla tulee kuitenkin olemaan yksittäisenä tekijänä merkittävä vaikutusta Sotkamo–Kajaani-seudun talous- ja työllisyyskehityksen kokonaiskuvaan.

Biotalouden puolella käynnistyy Kajaanissa maailmassa alansa ensimmäinen bioetanolitehdas. Vuoden aikana pyrimme edesauttamaan viisi kertaa suuremman bioetanolituotantoinvestoinnin varmistumista Renforsin rannan teollisuusalueelle. Valtakunnallisesti elpynyt rakentaminen luo edellytyksiä Kuhmon CLT- ja siihen pohjautuvan tilaelementtituotannon kasvukehitykselle. Tulevaisuuden kannalta merkittävintä on kyetä luomaan edellytyksiä KaiCell Fibers -biotuotetehdashankkeen etenemiselle sekä Suomessa että ulkomaisilla rahoitus- ja investorimarkkinoilla.

Kainuulaisen puun kysyntä saha- ja selluteollisuuden tarpeisiin näyttää olevan kasvussa. Hintakehitys tulee sanelemaan metsänomistajien myyntihalukkuuden. Puun saaminen markkinoille edellyttää myös tehollisen logistiikkaketjun kehittämistä maakunnan kattavaksi. Kainuun vientiriippuvaisilla sahoilla kannattavuusnäkymät ovat paranemassa, koska kysyntä Aasian vientimarkkinoilla näyttäisi jatkavan kasvuaan. Kaukoidän viennin kehittymisellä tullenee olemaan merkittävä vaikutus Kainuun sahateollisuuden kehittämissuunnitelmiin.

Kainuun maatalouden perustuotanto on kärsinyt kannattavuuden heikentymisestä etenkin maidon hintakehityksen vuoksi. Elpyvä talouskasvu on tuonut alkavaa positiivista hintakehitystä maitotaloustuotteisiin ja niiden vientiin. Haasteena onkin palauttaa maatalousyrittäjien luottamus tulevaisuuteen, jotta tarvittavat sukupolvenvaihdokset saadaan ajoissa toteutettua ja kannattavuuskehitystä varmentavat tuotantoinvestoinnit käynnistettyä. Maatalouden eri tukirahoitusmahdollisuudet eivät Kainuussa ole rajoittamassa uusia maatalouden ja maaseudun investointi- ja kehittämishankkeita.

Suomi on tällä hetkellä kansainvälisesti kiinnostava matkailun kohdemaa. Tähän vaikuttavat erityisesti kansainväliset turvallisuustekijät, lisääntyneet lentoyhteydet etenkin Kaukoitään sekä Suomen luonnon omaleimaisuus. Kainuun matkailu tuleekin kasvamaan kuluvana vuonna kiitos kansainvälisen trendikehityksen, mutta myös kainuulaisten matkailuyrittäjien yhteisten markkinointiponnistelujen. Hossan kansallispuiston perustaminen luo uutta kysyntää alueen matkailupalveluille. Toivottavasti palvelutarjonta ehtii kehittyä kysynnän tarpeisiin.

Elinkeinotoiminnan kehittämisessä Kainuun ELY-keskus ja TE-toimisto panostavat kuluvana vuonna erityisesti uusien elinkeinomahdollisuuksien luomiseen sekä kasvuyrittäjyyden ja yritysten kansainvälistymisen edistämiseen. Mahdollisuuksia kansainvälistymiseen on tehostettu valitsemalla Kainuuseen vuoden alusta Team Finland -koordinaattori. Hänen tehtävänään on tehdä tarjolla olevia tukijärjestelmiä ja rahoitusta tunnetuksi vientiin pyrkiville yrityksille sekä edistää yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten yrityspalveluorganisaatioiden kanssa.

Ympäristö – Hossa ja Terrafame edellä

Kainuun ympäristön tila on säilynyt hyvänä, eikä mitään tilannetta heikentäviä uhkia ole ennakoitavissa. Luonnonsuojelun kokonaisuus ja imago kehittyvät positiivisesti Hossan kansallispuiston perustamisen ja muun muassa Metso -suojeluohjelman toteutuksen kautta. Metsätalouden ja luonnonsuojelun väliset kohdekohtaiset intressiristiriidat näyttävät jatkuvan erityisesti valtion maa-alueilla. Ympäristönsuojelun valvonta kohdentuu Kainuussa yli 200 luvanhaltijan toimintaan. Patoturvallisuuden osalta valvottavia kohteita on yli 400 kattaen koko Suomen aina Hangosta pohjoisimpaan Lappiin saakka. Työllistävin valvottava on edelleen Terrafame Oy:n kaivostoiminta, jossa vesitasehallintaan ja sulfaattipäästöihin liittyvät valvontahaasteet tulevat jatkumaan positiivisesta kehityksestä ja myös kehitysnäkymistä huolimatta.

Työ – etsii tekijäänsä

Työllisyyskehityksen näkymät ovat Kainuun kannalta myönteisiä. Työttömyyden, myös pitkäaikaistyöttömyyden odotetaan jatkavan laskuaan. Syynä on muun muassa työvoiman kysynnän kasvu sekä eläkkeelle siirtyvien ikäluokkien suurempi koko verrattuna työmarkkinoille tuleviin nuorten ikäluokkiin. Eläköityvien tilalle tarvitaan siis yhä enemmän työvoimaa. Työvoiman kysynnän kasvaessa myös niin sanotut rekrytointiongelmat uhkaavat kasvaa, eli työnantajat eivät aina löydä tarvitsemaansa osaamista Kainuusta eikä aina muualtakaan Suomesta.

Maakuntauudistus – yhdessä rakentaen

Valmistautuminen uuteen maakuntahallintoon etenee Kainuussa laaja-alaisessa yhteistyössä. Uudelle maakuntahallinnolle ELY-keskuksesta, TE-toimistosta, maakunnan liitosta, sote-kuntayhtymästä, kunnista ja Aluehallintovirastosta siirtyvät tehtävät, kiinteistöt, sopimukset, henkilöt ja niin edelleen saadaan kartoitettua valmistelun pohjaksi esivalmisteluvaiheen työryhmissä. Uusi maakuntahallinto oikeudellisena toimijana aloittaa 1.7.2017, jolloin kootaan väliaikaishallintoelin muutososapuolten virkamiehistä valmistelemaan voimaanpanolain määrittelemiä päätösasioita 1.3.2018 aloittavalle uudelle maakuntavaltuustolle. Tehtävä- ja muut lakisääteiset vastuut siirtyvät uudelle maakuntahallinnolle 1.1.2019.

Uuden vuoden 2017 kehitysnäkymät ovat kokonaisuutena Kainuun kannalta positiiviset. On toki varauduttava siihenkin, että globaalit turvallisuus- ja talouskehityksen ennakoimattomat tapahtumat voivat muuttaa osin kehityskuvaa. Tällä hetkellä kuitenkin positiivisen tulevaisuuden mahdollisuudet ovat pitkälti ”omissa käsissä”.

kari-paakkonen-ely-keskus
Kari Pääkkönen
Ylijohtaja
Kainuun ELY-keskus