Virkamiehen matkassa osa 2

Kainuun ELY-keskus hoitaa valtakunnallista patoturvallisuuden erikoistumistehtävää. Tehtävään kuuluu kaivos- ja jätepatojen viranomaisvalvonnan tehtävät sekä kaivos- ja jätepatoturvallisuuden asiantuntijapalvelutehtävät.

Tänään pääsemme vesitalousasiantuntija Heli Nurmen mukaan padon määräaikaistarkastukselle. Tervetuloa mukaan!


7.45
Lähtö virastotalolta. Yleensä padot sijaitsevat kaukana, ja matkoihin kuluu paljon aikaa. Tänään tarkastus tehdään poikkeuksellisesti Kajaanin keskustassa, jonne Heli normaalisti pyöräilisi. Kuljemme kuitenkin autolla, koska mukana on useampi henkilö.

7.50 Tavataan ÅF-Consultin Jukka Nieminen. Määräaikaistarkastukset tehdään pääsääntöisesti viiden vuoden välein. Padon tarkkailusta vastaa padon omistaja, mutta sen voi toteuttaa myös ulkopuolinen taho. Määräaikaistarkastuksen järjestää padon omistaja ja siinä tulee olla joko padon omistajan oma tai padon omistajan hankkima ulkopuolinen asiantuntija eli tässä tapauksessa konsultti Jukka Nieminen. Patoturvallisuusviranomaisella on oikeus osallistua tarkastukseen, jonka aikana voidaan antaa esimerkiksi vinkkejä patoturvallisuuteen liittyen. Käytännöksi onkin muodostunut, että patoturvallisuusviranomainen osallistuu aina tarkastukseen

Patoturvallisuuden osalta ei vielä ihan ole päästy paperittomaan toimistoon.

8.05 Saavutaan päivää isännöivän Kainuun Voiman neuvotteluhuoneeseen. Koska paikalla on uusia henkilöitä, Kimmo Keinänen esittelee lyhyesti Kainuun Voiman vesivoimalaitosten toimintaa. Esittelyn jälkeen siirrytään asialistalla oleviin asioihin, eli käydään läpi muun muassa edellisen tarkastuksen raportti ja siinä esitetyt velvoitteet sekä patojen turvallisuusjärjestelyjä. Heli kertoo lyhyesti, mitä patoturvallisuusvalvonnalle tapahtuu maakuntauudistuksen jälkeen; viiden vuoden päästä tarkastuksessa mukana on Kainuun ELY-keskuksen sijaan Kainuun maakunta.

11.00 Lounas


12.00
Aloitetaan maastotarkastus. Saavutaan ensimmäiselle padolle eli Ämmäkosken voimalaitospadolle. Maastotarkastuksen aikana todetaan muun muassa patoturvallisuuden kannalta tärkeiden laitteiden toimintakunto kuten luukut ja niiden varanostojärjestelmä. Samalla tarkastetaan puusto ja muu kasvillisuus patoturvallisuuden kannalta sekä tarkastetaan, onko padolla sen rakenteeseen kuulumattomia aineita tai esineitä (rakennelmia), jotka aiheuttavat vaaraa padon rakenteelle tai haittaa padonkunnossapidolle tai tarkkailulle. Myös patojen turvajärjestelyihin kuten varoituskyltteihin kiinnitetään huomiota.

12.45 Seuraavat kohteet ovat padot Koivukoski I ja II -voimalaitospadot.

Koivukoski III -voimalaitospato on valmistunut vuonna 1995

13.30 Päivän viimeinen pato on tarkastetuista padoista uusin, Koivukoski III -voimalaitospato.

14.50 Tarkastuksen lopuksi asiantuntijana toiminut konsultti toteaa, onko hänen ennen tarkastusta toimittamansa alustava arvio padon kunnosta ja turvallisuudesta oikea. Tässä tapauksessa asiantuntijalla ei ole huomautettavaa, ja Heli voi yhtyä tähän arvioon. Kaiken kaikkiaan tarkkailu näillä padoilla on erinomaista ja ne ovat ikäisekseen hyvässä kunnossa.


14.00
Tarkastus on tehty! Koska padot sijaitsivat lähellä, ehditään virastotalolle jo kahden aikaan ja voidaan aloittaa valmistautuminen seuraavan päivän tarkastukseen.

Lue myös Virkamiehen matkassa osa 1.