Yrityksen menestyksen ja kasvun turvaaminen on parasta panostusta työelämän laatuun

Kainuun Etu Oy:n Kasvua Kainuuseen -hankkeessa on mukana yli 250 kainuulaista yritystä. Nämä yritykset ovat hyvin erilaisia niin toimialoiltaan, kooltaan kuin iältään. Osalla on takanaan jo vuosia ja jopa vuosikymmeniä. Osa on taas vasta toimintansa alkutaipaleella. Yhdistävänä tekijänä näille yrityksille on se, että kaikilla niillä on halu kehittyä. Joillakin kehittymiseen liittyy selkeät, jopa mittavat, kasvutavoitteet. Osa yrityksistä pyrkii puolestaan ehkä säilyttämään kehittymisen kautta nykyiset asemansa kovassa kilpailussa. Näiden edellä mainittujen yritysten lisäksi Kainuun Edun toiminnassa on mukana vielä suuri määrä muita yrityksiä, joiden eteen monet eri hankkeet tekevät työtä.

Työhyvinvointi kasvun tukemisen välineenä

Kasvua Kainuuseen -hankkeen toiminta liittyy suoraan yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja omistajanvaihdosten edistämiseen. Hankkeessa on myös suoraan sisäänrakennettuna tavoitteena työhyvinvoinnin kehittäminen yrityksissä. Työhyvinvointi nähdään olennaisena osana kasvun tukemisessa.

Olemme toteuttaneet runsaat 150 erilaista niin yrityskohtaista kuin myös suuremmalle yritysmäärälle suunnattua tapahtumaa ja toimenpidettä. Osa niistä on ollut suoraan työhyvinvointi- tai työelämänlaadun kehittämisen otsikon alla. Suuri osa on puolestaan ollut enemmän yrityksen henkilöstön/johdon tietyn osa-alueen osaamisen kehittämisen alle kuuluvaa. Osa niistä on ollut varsin spesifejäkin, suoran kyseisen yrityksen kasvusuunnitelmia tukevia toimenpiteitä.

Yhteistä näille kaikille toimenpiteille on kuitenkin ollut se, että ne kaikki tukevat joko suoraan tai epäsuorasti työelämän laadun osa-alueita. Työhyvinvoinnista ja työelämän laadusta on olemassa monia erilaisia määritelmiä. Kaikki kuitenkin tavalla tai toisella liittyvät siihen, että ihmisillä, niin työtekijäportaalla kuin johdollakin, on yrityksessä ja työyhteisössä hyvä olla.

Ehkä perinteisesti yrityksissä on panostettu eri toimenpiteillä ihmisten fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. On pyritty kehittämään ilmapiiriä yrityksessä, on pyritty kannustamaan työntekijöitä ja johtajia huolehtimaan omasta ja työtovereidensa hyvinvoinnista, on panostettu henkilöstön vaikutusmahdollisuuksiin ja niin edelleen. Nämä ovat kaikki erittäin tärkeitä ja kannatettavia toimia ja toimenpiteitä ja niihin pitää panostaa jatkossakin.

Työhyvinvoinnista ja liiketoiminnan kehittymisestä voi muodostua itseään positiivisesti ruokkiva kehä

Parasta työelämän laadun ja työhyvinvoinnin parantamista ovat kaikki ne toimenpiteet, joilla pystytään suoraan vahvistamaan yrityksen liiketoiminnan kehittymistä ja kehittämistä. Tietoisuus siitä, että yrityksellä menee hyvin ja että se myös kasvaa, luo varmuutta myös oman työpaikan turvaamiseen. Oman työpaikan varmuus on keskeinen tekijä työhyvinvoinnin näkökulmasta. Henkilöstön osaamisen tulee vastata yrityksen tavoitteita ja osaamisen kehittämisestä tulee pitää huolta. Vastuu tästä on sekä työnantajalla että myös työntekijöillä.

Markkinoiden muuttuessa myös tavoitteita tulee suunnata uudelleen. Mitä paremmin yrityksen henkilöstö kokee, että se voi olla vaikuttamassa yrityksen toimintaan, sitä vahvemmin se myös sitoutuu yrityksen toimintaan.

Työhyvinvointia ei voida kehittää erillään yrityksen muusta toiminnasta. Yrityksen perustoiminnan ollessa kunnossa myös yrityksen henkilöstö voi hyvin. Parhaimmillaan siitä syntyy itseään positiivisesti ruokkiva kehä. Kasvusta syntyy positiivista energiaa ja hyvinvoivat ihmiset tuovat lisää kasvua.

Lue myös:

Työelämän laadusta kilpailuetu


Kirjoittaja Ari Kainulainen työskentelee projektipäällikkönä Kainuun Etu Oy:n Kavua Kainuuseen -hankkeessa, johdon ja henkilöstön kehittämisessä. Kasvua Kainuuseen -hanke on osa TYLA2020-alueverkostoa.