Tuntemattomat ovat kv-rekrytoinnin tiet – vai ovatko?

Osaajapulan pahetessa maakunnassamme kansainvälinen rekrytointi nostaa yhä enemmän päätään. Jos tekijöitä ei löydy Suomen rajojen sisältä, on osaajat lähdettävä hakemaan suoraan ulkomailta. Moni yritys kuitenkin vielä epäröi, syystä tai toisesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö toteutti alkuvuodesta 2022 valtakunnallisen kehittämishankkeen, jossa haluttiin selvittää yritysten valmiuksia kansainvälisiin rekrytointeihin sekä heidän mahdollisia palvelutarpeitaan. Yrityskyselyiden ja haastatteluiden perusteella jaoteltiin yritykset valmiuksiltaan ja asenteiltaan kolmeen erilaiseen kv-rekrytointiprofiiliin: noviiseihin, kokeneisiin ja skeptisiin.

Siinä missä kokeneille kv-rekrytoijille ei työnhakijan kansalaisuudella ole väliä, yritysten työkieli on useimmiten englanti ja kv-rekrytointeja suoraan ulkomailta on tehty jo useita, skeptisistä yli kolmasosa ei edes harkitse ulkomaalaistaustaisen työntekijän palkkaamista. Näiden väliin jäävät noviisit tunnistettiin avoimiksi ja halukkaiksi kansainvälisiä rekrytointeja kohtaan, mutta heistä yli puolet ei ollut vielä perehtynyt aiheeseen, eivätkä he tunteneet siten kv-rekrytointiprosesseja ollenkaan.

Maalarin käsi maalaa käytäväportaikkoa valkoiseksi.
Kansainvälinen rekrytointi tulee Kainuussa olemaan ajankohtaista monille yrityksille useilla aloilla.

Kun työ- ja elinkeinoministeriö myönsi Kainuun ELY-keskukselle pienen määrärahan kv-rekrytoinnin alueellisiin kehittämistoimiin, halusimme syvähaastatteluiden muodossa pureutua pintaa syvemmälle myös täällä omassa maakunnassamme ja tutkia, millaiset valmiudet maakuntamme noviiseiksi tunnistetuilla työnantajilla on lähteä tekemään kansainvälisiä rekrytointeja ja millaisissa asioissa he kaipaisivat apua.

Yhdelläkään haastateltavalla organisaatiolla ei ollut suoraa kokemusta kansainvälisestä rekrytoinnista. Osa oli kuitenkin palkannut työvoimaa ulkomailta vuokrayritysten kautta tai yritykseen oli palkattu joku maahanmuuttajataustainen henkilö.

Haastatteluissa ensimmäisenä esiin nousi työntekijöiden suomen kielen taito. Vaikka yritykset ensi alkuun olivatkin sitä mieltä, että suomen kieli on rekrytoitavalle henkilölle välttämätön, keskustelujen edetessä he alkoivat nopeasti löytää uusia, yrityksilleen sopivia ratkaisuja tilanteisiin, jossa työntekijä ei puhu suomea. Lähes kaikki totesivat, että heidän työyhteisönsä on valmis vastaanottamaan vieraskielistä työvoimaa ja on avoin työntekijöiden lähtömaiden suhteen.

Suurimmaksi esteeksi yritykset mainitsivat sen, että tietoa ja osaamista prosessista ei ole tarpeeksi ja yrityksen resurssit ovat pienet. Kansainvälisen rekrytoinnin todettiin myös olevan usein liian hidas väylä nopeasti esiin tuleviin työvoimatarpeisiin. Osa mainitsi myös prosessin byrokratian pelottavan tai pelkäsivät jäävänsä yksin mahdollisissa haastavissa tilanteissa.

Ensisijaisesti yritykset totesivat kaipaavan konkreettista apua rekrytointiprosessin toteuttamiseen. Toiveina nousi esiin muun muassa kirjallinen ohjeistus rekrytointiprosessiin: niin kutsuttu to do -lista. Myös rahallinen tuki työntekijän muuttokustannuksiin, maahantulo- ja kielikoulutus sekä työyhteisövalmennus mainittiin toivottuina tukipalveluina, samoin apu puolison työllistymiseen. Ehdottomasti eniten yritykset kaipasivat kuitenkin tukihenkilöä, joka voisi auttaa ja parhaimmillaan olla prosessissa apuna alusta loppuun.

Kaksi henkilöä tietokonepöydän äärellä, toinen istuu ja toinen seisoo nojaten pöytään. Istuva henkilö näyttää toiselle kynällä paperia.
Työnantajien ei tarvitse jäädä kansainvälisen rekrytoinnin kanssa yksin.

Tulokset eivät yllätä ja onneksi näihin toivottuihin tukitoimenpiteisiin löytyykin jo palveluita! Business Finlandin julkaisemassa kansainvälisen rekrytoinnin oppaassa on koko rekrytointiprosessi kuvattuna selkeästi yksissä kansissa. Viime elokuussa avattu kv-rekrytoinnin työnantajaneuvonta auttaa kaikissa ulkomaisen työvoiman rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä puhelimitse ja sähköpostitse. Apua rekrytoinnin suunnitteluun, käynnistämiseen, soveltuvan kohdemaan valintaan sekä myös tukea muuttokustannuksiin löytyy TE-palveluiden EURES-neuvojalta, ja ELY-keskuksen täsmäkoulutuksella voidaan toteuttaa kielikoulutusta ja työyhteisövalmennusta sekä tarvittaessa myös ammattitaidon testaus lähtömaassa. Kajaanin kaupungin International Info puolestaan auttaa työntekijän asettautumisessa paikkakunnalle ja puolisotyöpaikkojen etsinnässä. Asettautumiseen löytyy myös tukea valtakunnallisesta www.kohtisuomea.fi-palvelusta. Kaikki palvelut on koottu uudelle www.workinfinland.fi-sivustolle.

Yritysten paljon toivomaa tukihenkilöä ei vakituisena palveluna vielä löydy, mutta myös sitä pääsemme testaamaan pilotin myötä nyt Kainuussa. Tarkoituksemme on etsiä mukaan 3–5 yritystä, jotka ovat valmiita rekrytoimaan suoraan ulkomailta ja heille tarjoamme niin sanotun henkilökohtaisen ”työllistä taidolla ulkomailta” -palvelun.

Palvelussa liikkeelle lähdetään yrityksen kanssa kokonaiskuvan hahmottamisesta ja ymmärryksen lisäämisestä kv-rekrytointiprosessin eri osa-alueiden merkityksestä kestävälle rekrytoinnille. Tämän jälkeen laaditaan yrityskohtainen kv-rekrytoinnin tiekartta ja tuetaan sen toteuttamista henkilökohtaisella rinnallakulkija-palvelulla, jota voidaan tarjota jopa 40 tuntia per yritys.

Kansainvälinen rekrytointi tulee maakunnassamme vääjäämättä tulevaisuudessa lisääntymään ja yhä useamman yrityksen tulee etsiä osaajat Suomen rajojen ulkopuolelta. Toivomme, että pilotista saamme onnistuneista rekrytointiprosesseista hyviä esimerkkitapauksia, jotka innostavat työnantajia entistä enemmän kv-rekrytoinnin tielle. Apua ja tukea rekrytointiprosessiin löytyy!


Hymyilevä Mari Möttönen silmälaseineen ja pitkine vaaleine hiuksineen.

Kirjoittaja Mari Möttönen on Kainuun ELY-keskuksen Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori, maailmaa kiertänyt ja sielunkotinsa Kainuusta löytänyt savolainen, jolle maakunnan kehittäminen ja elinvoima ovat sydämen asioita.