Kuulkaa korpeimme kuiskintaa

Kivesvaara, Taivaanpankko
Kivesvaara, Taivaanpankko

Vuonna 2014 kainuulaiset työnantajat irtisanoivat tai lomauttivat työntekijöitään selvästi odotettua enemmän. Kainuun työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimistoon) ilmoitettiin uusia avoimia työpaikkoja lähes 400 vähemmän kuin edellisenä vuonna; työttömyys kohosi 11 prosenttia vuoteen 2013 nähden. Pitkään jatkuneen heikon työllisyystilanteen vuoksi työttömyysjaksot pitkittyivät ja työllistymismahdollisuudet vähenivät. Toimintaympäristö muuttui vaikeaksi. Työllistymisen hoitaminen oli haastavaa työttömyyden moninaisuuden vuoksi.

Työttömyyden pitkittyessä ohjauksellisen työn tarve kasvoi selkeästi. Samaan aikaan Kainuun TE-palvelun henkilöstön resurssit työllisyyden hoitamiseksi niukkenivat. Jotta tilanteeseen pystyttiin vastaamaan, oli TE-toimiston toimintatapoja uudistettava vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön ja asiakkuuden haasteisiin.

Tähän tarpeeseen suunniteltiin Osaava ohjaaja -hanke yhteistyössä TE-palvelun johdon ja Kainuun ELY-keskuksen kehittämisasiantuntijoiden kanssa.

Meidän on uudesta luotava maa

Elokuussa 2015 käynnistyneen hankkeen päätavoitteena oli parantaa Kainuun TE-palveluiden henkilöstön ohjausosaamista ja sitä kautta ohjaustyön vaikuttavuutta ja laatua.

Luottamusta hankehenkilöstön ja TE-toimiston henkilöstön välillä rakennettiin alussa pitkään hankehenkilöstön ja kohdeorganisaation henkilöstön välisillä yhteisillä keskusteluilla ja ajatusten vaihdoilla. Taustoittavan tiedon perusteella tavoitetta lähdettiin toteuttamaan yhteistyössä koko Kainuun TE-palvelun henkilöstön kanssa. Kainuun TE-palveluun laadittiin vuosikello, jonka avulla osaamista kehitettiin suunnitelmallisesti.


”Otitte ensin selvää mitä meidän työ oikeasti on. Olitte helposti lähestyttäviä, luottamus syntyi nopeasti. Kuuntelitte hyvin henkilöstöä koulutuksia suunniteltaessa, tuitte henkilöstön jaksamista.”

-KAINUUN TE-TOIMISTON HENKILÖSTÖ


Ohjausosaamisen kehittämisen valmennusprosessi oli laaja-alainen ja monipuolinen kokonaisuus, johon Kainuun TE-palvelun henkilöstöä osallistettiin, motivoitiin ja innostettiin osallistumaan. Henkilöstöä kuultiin valmennusten ja koulutusten sisältöjä ja teemoja suunniteltaessa. TE-palvelun johto oli sitoutunut osaamisen kehittämiseen hyvin resursoimalla siihen aikaa ja mahdollistamalla henkilöstön osallistumisen valmennuksiin. Tämä on meidän yhteinen juttu.

Hanke oli mukana perustamassa Kainuun TE-toimiston Facebookia, jonka avulla mahdollistetaan oikea-aikainen asiakasviestintä ajankohtaisista asioista. Tämä lisäsi TE-toimiston näkyvyyttä ja tunnettavuutta.

Hankkeen aikana syvennettiin myös TE-toimiston asiantuntijoiden yhteistyötä järjestämällä heille vertaispysäkkejä heidän toivomistaan aiheista. Vertaispysäkeillä asiantuntijoilla oli mahdollisuus pysähtyä ja pohtia oman työn sisältöä ja sen merkitystä sekä oppia toisiltaan. Parhaita kokemuksia ja käytänteitä jaettiin niin osuvan työtarjouksen tekemisestä kuin oman työn hallinnastakin. Yhteisöllisyys vahvistui ja henkilöstön välinen vuoropuhelu lisääntyi.

yritysvierailu-transtechillc3a4.jpg
Yhteistyötä alueen yritysten kanssa: yritysvierailulla Transtechillä.

TE-toimiston sisäisen yhteisöllisyyden lisääntymisen ohella yhteistyötä syvennettiin myös alueen yritysten sekä muiden ohjaustyötä tekevien, kuten kolmannen sektorin toimijoiden, kanssa yhteistyössä TYPO-koordinaatiohankkeen kanssa. Muistattehan vielä verkostotreffit?

Asiakasohjausosaamisen valmennus OHJUS toi mukanaan syksyllä 2016 yhteistä työskentelyä verkostotoimijoiden kanssa.  OHJUKSESSA lähestyttiin asiakasohjaustyötä useasta eri näkökulmasta aiheilla; moniammatillinen asiakasohjausprosessi, moninaisuus asiakasohjaustyössä, vaikuttavuutta yhteistyöllä ja laadukas asiakasohjausprosessi työllisyyden hoidossa.

Valmennuskokonaisuus sisälsi lähiopetuspäiviä, välitehtäviä, itsereflektointia ja työpajatyöskentelyä. Valmennuksella pyrittiin samalla lisäämään osallistujien muutosvalmiutta osaamisen kehittämisen kautta. Verkostoille kirkastui ymmärrys Kainuun TE-palvelun ohjaustyön merkityksestä ja asiakasohjausprosessin kokonaisymmärrys kasvoi kaikille osallistujille. Yhteisen asian äärellähän tässä ollaan.


”Asiakasprosessit ja niiden eteenpäin vieminen ovat selkiytyneet. Koulutukset olivat mielenkiintoisia ja tukivat asiantuntijan työtä. Verkostotoimijat ovat tulleet tutuiksi ja yhteistyö on kehittynyt sitä kautta.”

-KAINUUN TE-TOIMISTON HENKILÖSTÖ


Meidänpä vapautta vaarat ovat nää

TE-toimiston asiantuntijoille teetetyn henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset olivat koko hankkeen ajan nousujohteisia. Erityisesti innostus oman työn kehittämistä kohtaan sai korkeimmat arvosanat.

Kainuussa tehty hyvä työ näkyi ja kuului valtakunnan tasolla ja erityisesti se positiivinen kainuulainen ote, jolla ohjaustyötä TE-toimistossa tehtiin. Kainuun TE-toimisto saikin ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottavalta KEHA-keskukselta erityismaininnan valtakunnan ystävällisimmästä palvelusta.

Osa TE-toimiston asiantuntijoista vahvistaa ja monipuolistaa osaamistaan myös vapaa-ajalla.


”Osaava ohjaaja -hankkeen työntekijät olivat rinnalla kulkijoita ja rohkaisijoita oman osaamisen kehittämiseen. He kuuntelivat aidosti henkilöstön toiveita oman osaamisen kehittämisessä ja ryhtyivät heti tekemään näistä toiveista totta toteuttaen erilaisia koulutuksia. Heidän kuuntelevaa ja myötäelävää läsnäoloaan jää kaipaamaan arkityössä hankkeen päättymisen jälkeen.”

-KAINUUN TE-TOIMISTON HENKILÖSTÖ


Osaamisen kehittäminen ei pääty, vaikka hanke päättyy. Hankkeen aikana TE-toimistolle kehitettiin ohjausosaamisen vuosikello, joka rytmittää osaamisen kehittämistä myös jatkossa. Samoin elämään jäävät TE-toimiston Facebook-sivut, verkostotreffit ja hankekahvilatoiminta. Myös vertaispysäkkitoimintaa tullaan jatkamaan. Puhumattakaan siitä osaamisen kehittämisen pääomasta, joka jää kohdeorganisaatioon hankkeen päätyttyä.

Hankkeen aikana opitut taidot eivät katoa vaan jäävät elämään TE-toimiston arkeen. Kainuun alueen työllisyysnäkymät kohenevat koko ajan ja avoimilla työmarkkinoilla on aiempaa enemmän työpaikkoja tarjolla. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

WP_20170518_11_58_52_Pro
Osaava ohjaaja -hankkeen loppuseminaari Puikkokosken Campilla.

Kainuhun kansa, ah arpasi lyö

Hankkeen alkaessa ei vielä tiedetty maakuntauudistuksesta, jonka myötä nykyiset TE-palvelut ja yrityspalvelut yhdistyvät kasvupalveluiksi. 1.1.2020 alkaen TE-palveluita tuottavat ensisijaisesti yritykset ja kolmas sektori, joten hankkeen lisäämä yhteistyö TE-toimiston ja sen verkostojen välillä oli omiaan ennakoimaan tulevaa uudistusta.

Kainuun TE-palveluissa asiantuntijoiden valmiudet kohdata tuleva maakuntauudistus on nyt paremmalla tasolla ohjausosaamisen kehittämisen myötä. Asiantuntijat tekevät hyvää ohjauksellista työtä oman maakunnan työllisyyden hoitamiseksi, yhteistyössä työllisyyttä hoitavien verkosto-ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiantuntijan roolin muuttuessa valmentajan ja motivoijan rooliksi.

Osaava ohjaaja -hanke:

  • Osaava ohjaaja-hanke oli Kainuun ELY-keskuksen oman tuotannon ESR-rahoitteinen henkilöstön kehittämishanke.
  • Ensisijaisena kohderyhmänä olivat Kainuun TE-palvelun ohjaustyötä tekevät asiantuntijat sekä TE-palvelujen kolmannen sektorin ja välityömarkkinoiden verkostokumppaneiden ohjaustyötä tekevät.
  • Hanke kosketti yhteensä noin 120 henkilöä.
  • Hankkeen kesto oli kaksi vuotta (1.8.2015−31.7.2017)
  • Hankehenkilöstö: Päivi Ylä-Outinen, projektipäällikkö, Minna Heikkinen suunnittelija (ajalla 1.8.2015–20.7.2016), Maija Leinonen vs.suunnittelija (ajalla 9.8.2016–20.6.2017), Merja Pyykkönen assistentti.