Maakuntauudistus minuutissa – Korkean työttömyyden maakunnasta tuhansien työmahdollisuuksien maakunnaksi

Kehysriihessä Kainuu valittiin kahden muun maakunnan kanssa siltasopimusalueeksi. Kainuuseen ollaankin parhaillaan laatimassa sopimusta, jolla pyritään löytämään ratkaisu työvoimatarpeeseen. Siltasopimus on eri tahojen yhteinen sopimus, joka perustuu toimijoiden väliseen yhteistyöhön, jossa määritetään vastuut, työnjako ja tarvittavien toimenpiteiden rahoitukset.

Videolla Kainuun työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Tiina Veijola kertoo Kainuun positiivisesta rakennemuutoksesta. Aiemmin korkean työttömyyden maakunnassa on parhaillaan auki ennätysmäärä työpaikkoja.

Kohti kainutlaatuisuutta – pikakelaus vuoteen 2018

Tykkylunta auringon paisteessa
Kuva: Reima Leinonen

Vuoden 2018 näkymät ovat kokonaisuutena Kainuussa rohkaisevia. Monet mittarit osoittavat positiivista kehitystä ja hyvän tulevaisuuden avaimet ovat omissa käsissämme. Kainuun tahtotilaa kuvaa maakuntaliiton laatima uunituore maakuntaohjelma, joka sekin on nimetty Kainuun kasvuohjelmaksi.

Kainuussa on hyvät puitteet elämiselle ja yrittämiselle

Kainuu tarjoaa asukkailleen turvallisen ympäristön ja toimivan arjen. Maakunnassa on hyvät palvelut, vilkas kulttuurielämä tapahtumineen ja hyvät harrastusmahdollisuudet. Kainuun vetovoimatekijä on puhdas luonto, joka tarjoaa potentiaalia niin matkailuelinkeinon laajentumiseen kuin luonnontuotteiden ja niistä saatavien raaka-aineiden jatkojalostamiseen sekä vesiekosysteemien ja metsien monipuoliseen hyödyntämiseen.

Elinkeinot ovat kehittyneet positiivisesti, mutta uusia investointeja kaivataan

Uskoa tulevaisuuteen luo teollisuuden positiivinen kehitys. Teollisuuden hyvän kehityksen taustalla on merkittävältä osalta ollut kaivosteollisuuden investoinnit ja tuotannon kasvu. Muutamia toimialaoja mainitakseni myös rakentamisen suhdannetilanne on parantunut ja teollinen puurakentaminen vakiintunut. Sahateollisuuden tilanteen odotetaan kohenevan edelleen kysyntätilanteen ollessa hyvä erityisesti viennissä. Metalliteollisuuden hyvää kehitystä rajoittaa valitettavasti työvoimapula.

Kainuussa voitaisiin lisätä metsien hakkuumääriä kestävästi ja muun muassa siksi on tärkeä löytää uusia avauksia biotalouden kehittämiseksi, mikä synnyttäisi uusia työpaikkoja koko tuotantoketjuun. Tulevaisuuden kannalta tärkeää on kyetä luomaan edellytyksiä KaiCell Fibers biotuotetehdashankkeen sekä North European Bio Tech Oy bioetanolihankkeiden investoinneille.

Kainuu on bioenergian hyödyntämisessä Suomen kärkimaakuntia. Uusiutuvan energian osuus energiantuotantoon käytetystä raaka-aineesta on maakunnassa noin puolet. Tuulivoiman tuotanto on edelleen Kainuussa vähäistä ja sen tuotantoon liittyy merkittävä kasvumahdollisuus. Toivottavaa on, että valituksen alaiseksi joutuneet tuulivoimakaavat saisivat lainvoiman ja investoinnit lähtisivät liikkeelle kuluvana vuonna.

Kohti parempaa työllisyyttä ja alhaisempaa työttömyyttä

Kainuun väestörakenne, jossa työmarkkinoille tulevien uusien ikäryhmien koko on työmarkkinoilta poistuvia selvästi pienempi, on kasvaneen työvoiman kysynnän ohella vähentänyt työttömyyttä. Paraneva työllisyystilanne ja työvoiman ikärakenne kärjistävät työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmaa ja joillakin aloilla voidaan puhua jo työvoimapulasta.

Rekrytointiongelmat ovat suuri riski elinkeinotoiminnalle, sillä pahimmillaan ne muodostuvat esteeksi kainuulaisten yritysten kasvulle. Vaikka Kainuun koulutusaste on noussut, se on edelleen muuta maata alhaisempi. Koulutustason nostaminen on tärkeää, jotta voimme vastata työmarkkinoiden tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa.

Matkailijoita mahtuisi Kainuuseen enemmänkin

Suomi saa jatkuvasti positiivista julkisuutta ja ylistystä kansainvälisessä matkailu-uutisoinnissa. Suomi on vetovoimainen matkailun kohdemaa, josta myös Kainuu haluaa osansa ja käynnissä on merkittäviä markkinointiponnisteluja kansainvälisen matkailun lisäämiseksi. Valmistumassa on myös Kainuun liiton toimesta Kainuun matkailustrategia, joten tavoitteena on Kainuun matkailun kasvattaminen.

Toivottavasti palvelutarjonta ehtii kehittyä kysynnän tarpeisiin ja toisaalta matkailukeskusten kaavoitus mahdollistaa tarvittavat investoinnit. Sotkamon kunta laatii parhaillaan uutta yleiskaavaa Vuokattiin ja Suomussalmen kunta Hossaan, mutta myös muissa Kainuun matkailukeskuksissa on tärkeää luoda edellytyksiä matkailupalvelujen kehittämiselle ja investoinneille kaavoituksen keinoin.

Kainuu on tunnettu puhtaasta luonnostaan

Kainuun ympäristön tila on säilynyt hyvänä, eikä ympäristön tilaa heikentäviä uhkia ole ennakoitavissa. Ympäristönsuojelun valvonta kohdentuu Kainuussa yli 200 luvanhaltijan toimintaan. Patoturvallisuuden osalta valvottavia kohteita on yli 400 kattaen koko Suomen.

Alkaneena vuonna ELY-keskusta näyttää työllistävän useat ympäristövaikutusten arvioinnit, jotka kertovat nekin talouden suotuisasta kehityksestä ja toivottavasti myös tulevista investoinneista.

Maakuntauudistus – yhdessä rakentaen

Valmistautuminen uuteen maakuntahallintoon etenee Kainuussa hyvässä yhteistyössä. Uudelle maakuntahallinnolle siirtyy tehtäviä ELY-keskuksesta, TE-toimistosta, maakunnan liitosta, pelastuslaitoksesta, sote-kuntayhtymästä, kunnista ja Aluehallintovirastosta.

Uusi maakuntahallinto aloittaa ja vanhat organisaatiot lakkaavat 1.1.2020, joten parhaillaan on käsillä uuden ja yhtenäisen maakunnan rakentamisen aika. Uuden maakunnan valmisteluorganisaatio on viritetty ja odotettavissa on tuloksia kiihtyvällä tahdilla matkalla kohti kainutlaatuisuutta, kuten valmistelutyölle valittu slogan päämäärän paaluttaa.

Lue myös:
Etiäpäin, sanoi mummo lumessa


Kari Pehkonen1

Kirjoittaja Kari Pehkonen työskentelee Kainuun ELY-keskuksessa ympäristö ja luonnonvarat -yksikön päällikönä.

Voimaa Verkostotreffeiltä

vaaran-harjoitus

Vaikka Kainuun TE-palveluiden asiantuntijoiden ja työllisyyttä edistävien hanketoimijoiden yhteisessä verkostoitumis- ja valmennuspäivässä, Verkostotreffeillä, puhuttiin paljon, korostui yksi aihe ylitse muiden: yhteistyö ja sen voima.

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Kainuun TYPO-koordinaatio-hanke ja Osaava ohjaaja -hanke.

Miten yhteistyö ja verkostoituminen liittyvät toisiinsa?

”Kainuu on pieni ja ihmiset tuttuja”, kahvipöytäkeskusteluissa todettiin, mutta silti moni pöytäryhmä joutui tekemään esittelykierroksen ennen varsinaisia keskustelutehtäviä. Lähes jokaisessa pöydässä nimittäin istui joku, joka ei kaikille ollut entuudestaan tuttu.

”Verkosto voi ikään kuin olla olemassa, mutta sitä pitää osata käyttää. Yhteistyö on helpompaa, kun kasvot ovat tutut.”

Verkostotreffien valmentajana toiminut Intotalon Ollis Leppänen vauhdittikin osallistujien kasvotutustumista speed datingilla, joiden aikana jokaisen tuli etsiä itselleen keskustelukumppaniksi henkilö, jota ei aiemmin ollut tavannut.

pikatreffit

Asiakkaan asia ja luottamus kerralla kuntoon

Käydyissä keskusteluissa muun muassa jaettiin asiakastyössä opittuja hyviä käytänteitä ja todettiin, että usein näiden hyvien käytänteiden taustalla on yhteistyön hyödyntäminen. Yhden ihmisen ei tarvitse olla jokaisen asian asiantuntija, kun hänellä on ympärillään verkosto, jonka muut jäsenet auttavat tarvittaessa. Ja kun asiakkaan polku verkoston jäseneltä toiselle on ennalta suunniteltu, saa hän asiansa kerralla kuntoon.

Unohtamatta tietenkään sitä yhteistyötä, jota tehdään asiakkaan kanssa. Kun yhteistyö sujuu, syntyy luottamus, jonka johdosta päästään entistä parempiin tuloksiin.

speeddating

Forum-teatterissa epäkohdat ratkaistaan yhteistyöllä

Verkostotreffeistä erityisen teki iltapäivällä nähty Vaara-kollektiivin vetämä forum-teatteriesitys. Totuutta ja leikkiä yhdistävä teatterimuoto on oivallinen keino synnyttää uudenlaista ajattelua ja keskustelua hankalista tilanteista. Forum-teatteri osallistaa yleisöä, jonka tehtävänä on käsitellä, keskustella ja kokeilla, miten erilaiset toimintatavat vaikuttavat esille nostettuihin tilanteisiin.

Teatterin yleisössä verkostotreffiläiset pääsivät seuraamaan omaa työtään ikään kuin sivusta. Esitettyjen tilanteiden ongelmakohtia ratkottiin niin ikään yhteistyössä keskustellen, välillä nauraen ja välillä vakavoituen: ”Esitys sai tajuamaan, miten moni asia vaikuttaa onnistumiseen!”

liisa2

 

”Onnistunut Verkostotreffipäivä kokosi verkostoitumaan kainuulaisia työllisyydentoimijoita. Aamupäivällä jaettiin toimivia käytänteitä ja tarinoita asiakasohjauksen arkityöstä.  Iltapäivän Vaara-kollektiivin Forum-teatteriesitys meni aivan ihon alle. Esitys asiakkaan, ”työttömän Timon” kohtaamisesta Katto Oy:ssä oli herättelevä. Moni pystyi samaistumaan esityksen tilanteisiin ja haasteisiin tai löysi jopa jossain kohtaa esitystä itsensä, työkaverinsa tai asiakkaan.

 

Esityksessä tuotiin kärjistäen, mutta toisaalta hauskasti ja symbolisesti esille epäkohtia ja haasteita, joita usein kohtaamme arjen työssä asiakkaiden kanssa. Esitys myös muistutti kuinka monet asiat ja muuttujat vaikuttavat asiakasohjaukseen. Toisaalta asiakasohjaustyötä jokainen tekee omalla persoonallaan ja työtä voi tehdä oikein monella eri tavalla.

 

Kiitos kaikille osallistujille onnistuneesta ja virkistävästä treffipäivästä!”

 

Anja, Päivi, Maija ja Merja
Kainuun TYPO-koordinaatio ja Osaava ohjaaja -hankkeesta

 


1.2. järjestetystä tapahtumasta jutun kokosi Kainuun ELY-keskuksen viestintäasiantuntija Ilona Mäki-Maukola